از طریق ایمیل زیر می توانید مطالب، اخبار و یادداشت های خود را جهت انتشار در سایت برای ما بفرستید

info@sahandnameh.ir

sahandnameh.ir@gmail.com

  شرایط انتشار یادداشت ها:

  • یادداشت ارسالی کم تر از ۳۰۰کاراکتر نباشد
  • قبلا منتشر نشده باشد
  • عکس نویسنده فرستاده شود
  • نام نویسنده درج شود
  • نکات ویرایشی رعایت شود
  • سهندنامه در اصلاح یادداشت ها اختیار تام دارد
  • انتشار یادداشت ها به معنی تایید محتوا نیست